Opći uvjeti o načinu korištenja usluga tvrtke IT Jedan


Ovim uvjetima se detaljno opisuje davanje u najam telefonskih Brojeva s posebnom tarifom, te mrežnih identifikatora s posebnom tarifom koji su u vlasništvu tvrtke IT Jedan d.o.o. koje će Pružatelj sadržaja koristiti za pružanje vlastitih sadržaja Korisnicima.


(1)

Pojmovi u nastavku će imati značenje kako slijedi:

Telekomunikacijske usluge označava telekomunikacijske usluge s posebnom tarifom koje IT Jedan pruža u javnoj telefonskoj mreži, a putem telekomunikacijske opreme priključene na javnu telekomunikacijsku mrežu operatora.

Operatori označava fiksne i mobilne operatore telekomunikacijskih usluga.

Sadržaj označava interaktivne sadržaje, koji su u vlasništvu Pružatelja sadržaja ili za koje Pružatelj sadržaja ima dozvolu za korištenje i reproduciranje, a koje Pružatelj sadržaja putem telekomunikacijske opreme IT Jedan i dodijeljenih brojeva pruža Korisnicima.

Pružatelj sadržaja je pravna osoba koja koristi Telekomunikacijske usluge s posebnom tarifom te putem IT Jedan pruža Sadržaj.

Korisnici označava svaku osobu koja koristi telekomunikacijsku uslugu pruženu od strane IT Jedan radi pristupa Sadržaju koji nudi Pružatelj sadržaja, te koji plaćaju takvu uslugu putem telefonskog računa operatora.

Brojevi s posebnom tarifom označava brojeve s posebnom tarifom u vlasništvu IT Jedan, a koji su dodijeljeni Pružatelju sadržaja putem kojih se pruža telekomunikacijska usluga Korisnicima.

Oprema označava telekomunikacijsku terminalnu opremu i svu drugu opremu (hardware) i programske dijelove (software) potrebnu za pružanje telekomunikacijskih usluga od strane IT Jedan.

Obračunsko razdoblje označava period od jednog kalendarskog mjeseca.


(2)

Zakup brojeva s posebnom tarifom

Brojeve s posebnom tarifom Pružatelj sadržaja uzima u najam putem servisa na web stranicama www.it1.hr.

Pružatelj sadržaja može uzeti u najam jedan ili više Brojeva s posebnom tarifom koje će koristiti za svoje servise. Jedan Broj s posebnom tarifom može se u jednom trenutku koristiti samo za jedan servis.

Pružatelj sadržaja od tvrtke IT Jedan može zakupiti sljedeće brojeve:

 1. Brojevi za glasovne usluge s posebnom tarifom 060/xxx xxx, 061/xx xx 064/xxx xxx, 065/xxx xxx, 069/xxx xxx u svim tarifnim razredima koje podržavaju operatori javno dostupne telefonske usluge.
 2. Brojevi za SMS usluge s posebnom tarifom MO (60 xxx, 65 xxxx, 6y xxxx) i MT (8y xxxx) brojevi u svim tarifnim razredima koje podržavaju operatori javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži.
  • MO SMS broj je broj s posebnom tarifom kod kojega korisnik plaća dodanu vrijednost po poslanoj SMS poruci
  • MT SMS broj je broj s posebnom tarifom kod kojega korisnik plaća dodanu vrijednost po primljenoj SMS poruci
 3. Brojevi koji nisu u skupini brojeva s posebnom tarifom 01/xxx xxx, 072/xxx xxx i 0800/xxx xxx

Način zakupa i odjave brojeva, naplata mjesečne naknade

 • Brojevi se zakupljuju putem korisničkog računa
 • Brojevi je moguće zakupiti na način da se plaćanje izvrši virmanom ili od trenutne zarade sa korisničkog računa
 • Ukoliko Pružatelj sadržaja zakupljuje broj tijekom mjeseca naknada će se naplatiti u punom iznosu, te će na kraju obračunskog razdoblja na obračunu biti istaknuta stavka „Popust za djelomično korištenje“ izračunata sukladno broju dana u kojima broj nije korišten
 • Broj se zakupljuje na neodređeno vrijeme
 • Mjesečni najam obračunava se zadnji dan u mjesecu za sljedeći mjesec i iskazuje se na računu
 • U slučaju da Pružatelj sadržaja želi odjaviti broj isto može učiniti samostalno na korisničkim stranicama tijekom cijelog mjeseca, ali samo sa zadnjim danom u mjesecu u kojem vrši odjavu
 • Iznimno za vlastite SMS brojeve odjava se mora izvršiti do 15. u mjesecu da bi broj bio odjavljen sa zadnjim danom toga mjeseca, u suprotnom naknada se naplaćuje i za sljedeći mjesec

(3)

Obveze Pružatelja sadržaja

Pružatelj sadržaja sam postavlja Sadržaj na Opremu ili na vrijeme dostavlja IT Jedan Sadržaj radi njegova postavljanja na Opremu.

Pružatelj sadržaja snosi odgovornost za postavljeni Sadržaj, te se obvezuje da isti bude u skladu sa svim pozitivnim propisima ugovorom koji je sklopio s IT Jedan.

Pružatelj sadržaja , u skladu sa svojom poslovnom politikom, i po vlastitom nahođenju i poslovnim odlukama, o vlastitom trošku promovira Telekomunikacijske usluge vezane uz svoj Sadržaj, te potencijalne Korisnike upoznaje sa pristupom vlastitom Sadržaju, te korištenjem Telekomunikacijske usluge. Pri navedenom, kao i u ostalim postupanjima, Pružatelj sadržaja je obvezan u cijelosti poštivati odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08) vezane uz zabranu korištenja neželjenih elektroničkih komunikacija u svrhu oglašavanja, kao i na svaki drugi način postupati sukladno navedenom zakonu i drugim pozitivnim propisima RH.

Pružatelj sadržaja se ugovorom obavezao poštivati propise o zaštiti potrošača prilikom oglašavanja Brojeva s posebnom tarifom koje je dobio na korištenje od IT Jedan, te uz svaki oglas vezan uz Sadržaj i Brojeve s posebnom tarifom koje je dobio na korištenje od IT Jedan jasno, vidljivo i čitljivo na isti način kao i broj (font, oblik, podloga, boja…) objaviti cijenu usluge, naziv Operatora usluge s posebnom tarifom, te fiksni telefonski broj za podršku Korisnicima, kao i na svaki drugi način postupati sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga („Narodne novine“, br. 154/08), uključujući i Dodatak 5. navedenog Pravilnika pod nazivom „Pravila postupanja za operatore usluga s posebnom tarifom“.

Ukoliko Pružatelj sadržaja od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije nije dobio Potvrdu o primitku prethodne obavijesti da je na popisu Operatora, dužan je uz oglas za brojeve s posebnom tarifom iznajmljenima od tvrtke IT Jedan objaviti naziv, tvrtke IT Jedan d.o.o. kao operatora usluge s posebnom tarifom, te fiksni telefonski broj za podršku Korisnicima.
Ukoliko Pružatelj sadržaja krši navedene odredbe, a nije registriran pri Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije kao Operator usluge s posebnom tarifom, IT Jedan će istome izreći opomenu putem e-maila kojim je registriran na internetskim stranicama www.it1.hr i tražiti da se povreda otkloni. Ukoliko Pružatelj sadržaja nakon višestruko izrečenih opomena ne otkloni navedene povrede IT Jedan ima pravo naplatiti od Pružatelja sadržaja kaznu u iznosu od 1.000,00 kn. Za svako ponovno kršenje navedenih odredbi kazna se udvostručuje, bez gornjeg ograničenja.

Pružatelj sadržaja se ugovorom obvezao da u svrhu oglašavanja Sadržaja i Brojeva s posebnom tarifom koje će dobiti na korištenje od IT Jedan neće koristiti neželjene elektroničke komunikacije na način kako su one definirane u propisima o elektroničkim komunikacijama.
Pružatelj sadržaja se obvezuje osigurati da raspolaže svima autorskim pravima ili odgovarajućim odobrenjima autora vezanim uz Sadržaj.

Pružatelj sadržaja se ugovorom obvezao da neće sam koristiti uslugu na brojevima koje je uzeo u najam od tvrtke IT Jedan sa telefonskih linija kojima nije vlasnik ili nema dozvolu vlasnika linije za njihovo korištenje.

Pružatelj sadržaja je obavezan na brojevima koje ima u najmu kod IT Jedan pružati usluge koje iziskuju slanje/primanje SMS poruka korisnicima isključivo putem SMS kanala IT Jedan koristeći raspoložive funkcije na korisničkom računu registriranom na web stranici www.it1.hr.
Ukoliko Pružatelj sadržaja koristi drugi SMS kanal koji ne pripada IT Jedan, a time krši navedene odredbe, IT Jedan ima pravo bez prethodne opomene naplatiti od Pružatelja sadržaja kaznu u iznosu od 1.000,00 kn. Za svako ponovno kršenje navedene odredbe kazna se udvostručuje, bez gornjeg ograničenja.

U slučaju kršenja navedenih odredbi iz ove točke IT Jedan ima pravo bez prethodne obavijesti uskratiti Pružatelju sadržaja korištenje Brojeva s posebnom tarifom, te ne isplatiti Pružatelju sadržaja zaradu ostvarenu Brojevima s posebnom tarifom, sve dok se ne utvrdi visina štete koju je IT Jedan pretrpio i/ili će pretrpjeti zbog navedenog kršenja. Predmetnu štetu IT Jedan ima pravo naplatiti iz ostvarene zarade Pružatelja sadržaja.


(4)

Prihodi i Naknade

Obračun prihoda, s pripadajućim naknadama, koji se primjenjuje na Pružatelja sadržaja IT Jedan voditi u elektronskom obliku zajedno s evidencijom Brojeva s posebnom tarifom.
Ukoliko je pružanje sadržaja povezano s preusmjeravanjem poziva na fiksne i/ili mobilne uređaje Pružatelja sadržaja, Ugovorne strane su suglasne da će se prihod Pružatelja sadržaja umanjiti za trošak preusmjeravanja koji iznosi:

 • 0,20 kn/min za preusmjeravanje poziva na nacionalne brojeve u RH;
 • 0,50 kn/min za preusmjeravanje poziva na brojeve u mobilnim mrežama u RH.
 • naknada za preusmjeravanje poziva na brojeve izvan Republike Hrvatske dogovara se zasebno s Pružateljem sadržaja, a ovismo o državi u koju se poziv preusmjerava

Preusmjeravanje poziva na VPN kartice se ne naplaćuje. VPN kartica se zakupljuje od IT Jedan.
Ukoliko je za pružanje sadržaja Krajnjem korisniku potrebno dostaviti SMS poruku, prihod Pružatelja sadržaja umanjit će se za trošak slanja SMS poruke u iznosu od 0,25 kn/sms.

U tablici 1. prikazana je zarada Pružatelja sadržaja na 06x brojevima:

 TarifaCijena za korisnike iz fiksne mreže (bez PDV-a)Cijena za korisnike iz mobilnih mreža (bez PDV-a)Iznos koji dobiva klijent 
06x/1xx-xxx0,93 kn/min1,89 kn/min0,29 kn/min
06x/2xx-xxx1,12 kn/min2,09 kn/min0,45 kn/min
06x/3xx-xxx1,39 kn/min2,37 kn/min0,68 kn/min
06x/4xx-xxx1,86 kn/min2,86 kn/min1,08 kn/min
06x/5xx-xxx2,79 kn/min3,82 kn/min1,89 kn/min
06x/6xx-xxx5,59 kn/min6,73 kn/min4,05 kn/min
06x/7xx-xxx1,00 kn/poziv1,96 kn/poziv0,35 kn/poziv
06x/8xx-xxx3,00 kn/poziv4,04 kn/poziv2,10 kn/poziv
065/xxx-xxx1,14 kn/poziv1,95 kn/poziv0,55 kn/poziv
Tablica 1


 Vrsta naknadeNaknade za 06x broj 
Inicijalni troškovi0,00 kn
Mjesečna naknada100,00 kn - obični broj
200,00 kn - silver broj
300,00 kn – gold broj

Rok za aktivaciju broja ukoliko se zakup plaća virmanom je 1 radni dan nakon što je uplata proknjižena na žiro računu tvrtke IT Jedan. Ukoliko se plaćanje vrši od zarade sa korisničkog računa aktivacija je odmah.

Ukoliko je Pružatelj sadržaja prijavljen kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kao operator usluga s posebnom tarifom, iznos zarade koje dobiva može iznositi i više, sukladno bonusnoj shemi prikazanoj u Tablici 2.

 Tarifa / Prometdo
5000 min
5.000 -
10.000 min
10.000 –
25.000 min
25.000 –
50.000 min
50.000 –
100.000 min
100.000 min
i više
 
Bonus0,00 kn/min0,05 kn/min0,10 kn/min0,15 kn/min0,20 kn/min0,25 kn/min
06x/1xx-xxx0,29 kn/min0,34 kn/min0,39 kn/min0,44 kn/min0,49 kn/min0,54 kn/min
06x/2xx-xxx0,45 kn/min0,50 kn/min0,55 kn/min0,60 kn/min0,65 kn/min0,70 kn/min
06x/3xx-xxx0,68 kn/min0,73 kn/min0,78 kn/min0,83 kn/min0,88 kn/min0,93 kn/min
06x/4xx-xxx1,08 kn/min1,13 kn/min1,18 kn/min1,23 kn/min1,28 kn/min1,33 kn/min
06x/5xx-xxx1,89 kn/min1,94 kn/min1,99 kn/min2,04 kn/min2,09 kn/min2,14 kn/min
06x/6xx-xxx4,05 kn/min4,10 kn/min4,15 kn/min4,20 kn/min4,25 kn/min4,30 kn/min
06x/7xx-xxx*0,35 kn0,40 kn0,45 kn0,50 kn0,55 kn0,60 kn
06x/8xx-xxx*2,10 kn2,15 kn2,20 kn2,25 kn2,30 kn2,35 kn
065/xxx-xxx*0,55 kn0,60 kn0,65 kn0,70 kn0,75 kn0,80 kn
* Količinski bonusi na tarifama 06x/7xx-xxx i 06x/8xx-xxx i 065/xxx xxx se obračunavaju po broju ostvarenih poziva, a ne po broju ostvarenih minuta
Tablica 2

U tablici 3. Prikazana je zarada na MO SMS brojevima s posebnom tarifom

 TarifaCijena za krajnjeg korisnikaIznos koji dobiva klijent 
60xxx1,95 kn0,96 kn
61xxxx0,68 kn0,28 kn
62xxxx0,99 kn0,44 kn
63xxxx1,49 kn0,71 kn
64xxxx1,98 kn0,98 kn
65xxxx2,48 kn1,25 kn
66xxxx2,98 kn1,52 kn
67xxxx4,96 kn2,60 kn
Tablica 3


 Vrsta naknadeNaknade za vlastiti brojDijeljeni broj 
Inicijalni troškovi2.500,00 kn0,00 kn
Mjesečna naknada2.500,00 kn100,00 kn/ ključna riječ

Rok za aktivaciju ključne riječi na dijeljenom broju ukoliko se zakup plaća virmanom je 1 radni dan nakon što je uplata proknjižena na žiro računu tvrtke IT Jedan. Ukoliko se plaćanje vrši od zarade sa korisničkog računa aktivacija je odmah.
Rok za aktivaciju vlastitog broja je do 15 dana bez obzira na način plaćanja.

U tablici 4. Prikazana je zarada na MT SMS brojevima s posebnom tarifom:

 TarifaCijena za krajnjeg korisnika (PDV uključen)Iznos koji dobiva klijent 
8yxxxx5,00 kn/sms2,14 kn/sms
8yxxxx7,50 kn/sms3,21 kn/sms
8yxxxx10,00 kn/sms4,28 kn/sms
8yxxxx12,50 kn/sms5,34 kn/sms
8yxxxx15,00 kn/sms6,42 kn/sms
8yxxxx20,00 kn/sms8,55 kn/sms
8yxxxx25,00 kn/sms10,69 kn/sms
8yxxxx30,00 kn/sms12,83 kn/sms
8yxxxx40,00 kn/sms17,18 kn/sms
Tablica 4


 Vrsta naknadeNaknade za vlastiti brojDijeljeni broj 
Inicijalni troškovi7.500,00 kn0,00 kn
Mjesečna naknada2.500,00 kn200,00 kn/ ključna riječ za obični servis
500,00 kn/ ključna riječ za pretplatnički servis

Rok za aktivaciju ključne riječi na dijeljenom broju ukoliko se zakup plaća virmanom je 1 radni dan nakon što je uplata proknjižena na žiro računu tvrtke IT Jedan. Ukoliko se plaćanje vrši od zarade sa korisničkog računa aktivacija je odmah.
Rok za aktivaciju vlastitog broja je do 20 dana bez obzira na način plaćanja.
Pružatelj sadržaja na vlastitom broju može odrediti i tarife drugačije od navedenih u Tablici 4., a sukladno limitima koje određuju mobilni operatori.


(5)

Izvještavanje i evidencija Brojeva s posebnom tarifom

IT Jedan će tijekom trajanja Ugovora s Pružateljem sadržaja omogućiti Pružatelju sadržaja pristup web stranicama www.it1.hr na kojima će imati detaljan uvid u broj pristiglih sms poruka, broj korisnika, broj uspostavljenih i naplaćenih poziva prema Brojevima s posebnom tarifom za brojeve koje ima u najmu.

IT Jedan će najkasnije do 5. (slovima: petog) dana u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, odnosno, prethodni mjesec poslati Pružatelju sadržaja obračun ostvarenih prihoda (u nastavku: Obračun) koji sadržava sljedeće podatke: broj ostvarenih poziva prema Brojevima s posebnom tarifom koji su kod njega u najmu za prethodno obračunsko razdoblje, trošak odlaznih poziva i SMS poruka, mjesečne naknade, ukupan prihod Pružatelja sadržaja koji čini ukupan broj ostvarenih poziva/minuta/poruka pomnožen sa prihodom Pružatelja sadržaja definiranom u zasebnoj točki ovih Općih uvjeta, a u sklopu kojeg Obračuna se nalazi i evidencija Brojeva s posebnom tarifom Pružatelj sadržaja ima roku od 3 (slovima: tri) dana, od dana primitka Obračuna i evidencije, osporavati isti, u suprotnom smatrat će se da je u cijelosti suglasan s predmetnim Obračunom, kao i evidencijom Brojeva s posebnom tarifom.

IT Jedan izvješća dostavlja u elektronskom obliku.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da IT Jedan u elektronskom obliku vodi i evidenciju Brojeva s posebnom tarifom koji se nalaze u najmu kod Pružatelja sadržaja, odnosno, kojih je Pružatelj sadržaja jedini i isključivi korisnik, a u sklopu koje evidencije se nalazi, te čini njen sastavni dio, i tablica obračuna prihoda, kao i s time povezane naknade, za svaki pojedini Broj s posebnom tarifom. (u daljnjem tekstu: Evidencija), IT Jedan se obvezuje osigurati Pružatelju sadržaja nesmetani i svakodobni pristup Evidenciji putem korisničkog računa Pružatelja sadržaja na web stranici www.it1.hr.


(6)

Obračun i isplata Prihoda

Za pozive koji se naplaćuju prema trajanju poziva Obračunska jedinica za obračun prihoda Pružatelja sadržaja je 1 (jedna) sekunda. Kod brojeva koji se naplaćuju prema pozivu te MO SMS brojeva obračunska jedinica je primljeni poziv odnosno primljena SMS poruka. Kod MT SMS brojeva obračunska jedinica je odlazna poruka koja je uspješno naplaćena od Krajnjeg korisnika.

Za ostvarenu zaradu Pružatelj sadržaja tvrtki IT Jedan ispostavlja račun sa datumom izdavanja posljednjeg dana obračunskog razdoblja, u iznosu koji je naveden na Obračunu, koji račun je plativ u roku od 45 dana od dana izdavanja.
Pružatelj sadržaja ostvaruje pravo isplate zarade i u roku od 5 (pet) dana od zadnjeg dana obračunskog razdoblja, ukoliko ispostavi račun na iznos zarade umanjene za 5%.

Na iznos zarade ne vrše se bilo kakve promjene zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza ili pristojbi.

Ukoliko je dio ili cijela zarada zadržana od strane Operatera ili regulatora kao rezultat istrage taj dio prihoda će biti umanjen od dijela koji treba biti isplaćen Pružatelju sadržaja sve dok istraga ne završi. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju osnovane sumnje da je Pružatelj usluga povrijedio obveze iz ugovora, a koje povrede mogu rezultirati prekršajnim i/ili kaznenim progonom, IT Jedan ima pravo ne isplatiti Pružatelju usluga prihod sve do pravomoćnog okončanja prekršajnog i/ili kaznenog postupka.

Ukoliko istraga dokaže da je Pružatelj sadržaja pružao Sadržaje putem brojeva s posebnom tarifom koje je unajmio od tvrtke IT Jedan na način koji nije u skladu sa zakonskom regulativom RH, Pružatelj sadržaja se obavezuje IT Jedan nadoknaditi cjelokupnu štetu prouzročenu istragom i eventualnim kaznama.

IT jedan zadržava pravo promjene zarade Korisnika ukoliko udio promet iz pojedine mreže u Korisnikovom prometu odstupa više od 10% u odnosu na prosječan udio tromjesečnog prometa iz te mreže u ukupnom prometu IT Jedan.